APHA Szerző - Tarasov V. K.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Authors Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P4174

 Izmerenija raznosztej maszsz izobar redkozemelnuh nuklidov,udalennuh ot poloszu beta usztojcsivosztii. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII. Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Moszkva, 19-21 aprelja. 1983. 0 (1983) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P4107

 Izmereniya raznostej mass izobar redkozemelnykh nuklidov, udalennykh ot polosy beta ustojchivosti. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 19-21 aprelya, 1983. Leningrad, 1983, Nauka. 0 (1983) 87
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (13)

P3856

 Raszpad izotopov 150,152,154Er. (In Russian)

Authors Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXII Szovescsanije po jadernoj szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra, 16-18 Marta 1982 g,Kiev 0 (1982) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P3814

 Raszpad korotkozsivuscsih izotopov 151-154Er. (In Russian)

Authors Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 98
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3731

 Raszpad izotopov 150-154Er i 148-154Ho.

Authors Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 46 (1982) 2200
Impact factor 0.1321982
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (20)

P3594

 Raspad korotkozhivushchikh izotopov 148-151Ho. (In Russian)

Authors Ganbaatar N.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXI. Soveshchanie po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-17 aprelya, 1981 g. 1 (1981) 1
Character Other abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P3384

 Raspad korotkozhivushchikh izotopov 148-151Ho. (In Russian)

Authors Ganbaatar N.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 104
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Authors Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impact factor 1.5871979
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:900.70
SCIPublications:200.1250
Cited publications:600.4360
Non-locally cited publications:600.4360
Cited SCIpublications:200.1250
Non-locally cited SCIpublications:200.1250
SCICited publications:600.4360
Non-locally SCIcited publications:600.4360
SCICited SCIpublications:200.1250
Non-locally SCIcited SCIpublications:200.1250
Citations:8705.5840
Non-local citations:8505.430
SCICitations:8705.5840
Non-local SCIcitations:6804.3880
Impact~1982:1.71900.70
Averaged impact:0.19100.70
SCIaveraged impact:0.8600.1250
Citational effectivity:14.500.4360
Non-local citational effectivity:14.16700.4360
SCIcitational effectivity:11.33300.4360
Non-local SCIcitational effectivity:11.33300.4360
Publications, n:13.556000
SCIPublications, n:16000
Cited publications, n:14.5000
Non-locally cited publications, n:14.5000
Cited SCIpublications, n:16000
Non-locally cited SCIpublications, n:16000
SCICited publications, n:14.5000
Non-locally SCIcited publications, n:14.5000
SCICited SCIpublications, n:16000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:16000
z-index:3000