APHA Szerző - Novikov Yu. N.4

P27140

 The electron capture 163Ho experiment ECHo.

Authors Gastaldo L.,  Blaum K.,  DoerrA.,  Düllman Ch. M.,  Ebenhardt K.,  Eliseev S.,  Enss C.,  Faessler A.,  Fleischmann S.,  Kempf A.,  Krivoruchenko M.,  Lahiri S.,  Moumita Maiti.,  Novikov Yu. N.,  Ranitzsch P. C. -O.,  Simkovic F.,  Szûcs Z.,  Wagner M.
Megjelenés helye SCI Journal of Low Temperature Physics 176 (2014) 876
Impact factor 1.0212014
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Biological and Medical Sciences
Linkek Hivatkozások (2)

P9887

 Energii beta-raspada yader 143Eu, 145Gd, 149Dy. (In Russian)

Authors Veselov G. V.,  Ganbaatar N.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Potempa A.,  Sergienko V. A.,  Tárkányi F.,  Teterin V. G.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoj SSR Ser.:Fiziko-matematicheskaya 0 (1984) 50
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Authors Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5982

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXIV Soveshchaniya po Yadernoj Spektroskopii i Strukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984, Leningrad, Nauka 0 (1984) 266
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P5981

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P5980

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, No-906, Leningrad 0 (1983) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P5978

 Identifikatsiya granitsy protonnoj ustojchivosti nuklidov. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, Leningrad, No. 820 0 (1982) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (15)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Authors Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P5002

 Opredelenie granichnykh energij pozitronnyh spektrov s pomoshchyu detektora iz sverkhchistogo germaniya (No. 1082 (1985). (In Russian)

Authors Ganbaatar N.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Osipenko V P.,  Tárkányi F.,  Jurkovszki Ja.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1082 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Összes Publikációja

H27400 --> P12450

Megjelenés helye SCI Nuclear Physics A
Year of publication 2002
Page 92
Volume 697
Hivatkozó Novikov Yu. N.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:7407.5250
SCIPublications:1601.4340
Cited publications:4404.2390
Non-locally cited publications:4404.2390
Cited SCIpublications:1601.4340
Non-locally cited SCIpublications:1601.4340
SCICited publications:4304.1390
Non-locally SCIcited publications:4304.1390
SCICited SCIpublications:1601.4340
Non-locally SCIcited SCIpublications:1601.4340
Citations:425040.2460
Non-local citations:423040.0920
SCICitations:425040.2460
Non-local SCIcitations:312029.3150
Impact~2014:13.0907.5250
Averaged impact:0.17707.5250
SCIaveraged impact:0.81801.4340
Citational effectivity:9.65904.2390
Non-local citational effectivity:9.61404.2390
SCIcitational effectivity:7.25604.1390
Non-local SCIcitational effectivity:7.25604.1390
Publications, n:9.554000
SCIPublications, n:11.063000
Cited publications, n:10.205000
Non-locally cited publications, n:10.205000
Cited SCIpublications, n:11.063000
Non-locally cited SCIpublications, n:11.063000
SCICited publications, n:10.233000
Non-locally SCIcited publications, n:10.233000
SCICited SCIpublications, n:11.063000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:11.063000
z-index:10000