APHA Szerző - Zaitseva N. G.4

P13362

 Uletuchivanie iz rasplava Zolota i termohromatograficheskoe razdelenie ul'tramikrokolichestv okislov Reniya i Osmiya pri nizkih davleniyah kislorodsoderzhashchih gazov. (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Sergeev Yu. Ya.,  Tihonov V. I.
Megjelenés helye OIYaI Preprint P12-10584 0 (1977) 24
Jelleg Other publication
Témák Developm. of Instr. and Methods
Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (1)

P8566

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Szerzők Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Proceedings of the 9th Radiochemical Conference. Piestany, 11-16 Sept.,1978.Ed.: F.Macasek. Praga, Edicni Stredisko 0 (1979) 77
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P8565

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Szerzők Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye 9th Radiochemical Conference. Piestany, Czechoslovakia, 11-16 Sept.,1978. 0 (1978) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P8564

 Uletuchivanie ul'tramikrokolichestv Mo, Tc i Ru iz rasplava obluchennogo serebra pri nizkom davlenii kislorodsoderzhashchikh gazov i ikh termokhromatograficheskoe razdelenie (Tezisy dokladov. Red.:B.F.Myaoegov, A.V.Davydov. Moskva, Izd.Nauka. str.24). (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Konferenciya po analiticheskoj himii radioaktivnykh elementov. Moskva, USSR Sentr.26-28,1977 0 (1977) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P7728

 Cross sections for the 100 MeV proton-induced nuclear reactions and yields of some radionuclides used in nuclear medicine.

Szerzők Zaitseva N. G.,  Deptula C.,  Knotek O.,  Kim Sen Khan.,  Mikolaewski S.,  Mikecz P.,  Rurarzh E.,  Khalkin V. A.,  Konov V. A.,  Popinenkova L. M.
Megjelenés helye Nuclear data for science and technology. Proceedings of an international conference. Jülich, FRG. 13-17 May, 1992. Ed.:S.M.Quaim. Berlin, etc. Springer-Verl., 1992 0 (1992) 606
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P7243

 Cross section for the 100 mev proton induced nuclear reactions and yields of some radionuclides used in nuclear medicine (abstact book 044).

Szerzők Zaitseva N. G.,  Deptula C.,  Knotek O.,  Kim Sen Khan.,  Mikolaewski S.,  Mikecz P.,  Rurarzh E.,  Khalkin V. A.,  Konov V. A.,  Popinenkova L. M.
Megjelenés helye Nuclear Data for Science and Technology. Jülich, Germany, 13-17 May,1991. 0 (1991) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P7242

 Cross section for the 100MeV proton induced nuclear reactions and yields of some radionuclides used in nuclear medicine.

Szerzők Zaitseva N. G.,  Deptula C.,  Knotek O.,  Kim Sen Khan.,  Mikolaewski S.,  Mikecz P.,  Rurarzh E.,  Khalkin V. A.,  Konov V. A.,  Popinenkova L. M.
Megjelenés helye SCI Radiochimica Acta 54 (1991) 57
Impakt faktor 0.5831991
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P7221

 Excitation functions and yield for medically important generators 82sr -82rb, 123xe - 123i and 201bi -201pb -201tl obtained with 100 mev protons.

Szerzők Deptula C.,  Khalkin V. A.,  Kim Sen Khan.,  Knotek O.,  Konov V. A.,  Mikecz P.,  Popinenkova L. M.,  Rurarzh E.,  Zaitseva N. G.
Megjelenés helye Nukleonika 35 (1990) 1
Impakt faktor 0.0531990
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Biological and Medical Sciences

P7039

 Vydelenie radiotalliya iz obluchennogo protonami svinca metodami sorbcii iz rastvorov na 12-molibdofosfate ammoniya i gazovoj termokromatografii. (In Russian)

Szerzők Deptula C.,  Zaitseva N. G.,  Kim Sen Khan.,  Knotek N. G.,  Mikecz P.,  Khalkin V. A.
Megjelenés helye Radiokhimiya 29 (1987) 804
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Developm. of Instr. and Methods
Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (1)

P6754

 Excitation functions and yields for 111In production using 113,114,nat Cd(p,xn)111In reactions with 65 MeV protons.

Szerzők Zaitseva N. G.,  Knotek O.,  Kowalew A.,  Mikecz P.,  Rurarzh E.,  Khalkin V. A.,  Ageev V A.,  Klyuchnikov A A.,  Kuzina L. A.,  Linev A. F.
Megjelenés helye SCI International Journal of Radiation Applications and Instrumentation Part "A": Applied Radiation and Isotopes 41 (1990) 177
Impakt faktor 0.6351990
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Materials Science and Analytics
Összes Publikációja

H55 --> P6663

Megjelenés helye SCI Radiochimica Acta
Megjelenés éve 1991
Oldal 57
Kötet 54
Hivatkozó Zaitseva N. G.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H9843 --> P5847

Megjelenés helye SCI Radiochimica Acta
Megjelenés éve 1991
Oldal 57
Kötet 54
Hivatkozó Zaitseva N. G.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H20173 --> P5847

Megjelenés helye SCI Czechoslovak Journal of Physics
Megjelenés éve 1999
Oldal 825
Kötet 49
Hivatkozó Zaitseva N. G.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:4604.210
SCIPublications:701.0420
Cited publications:2902.440
Non-locally cited publications:2802.3980
Cited SCIpublications:400.5420
Non-locally cited SCIpublications:400.5420
SCICited publications:2402.0950
Non-locally SCIcited publications:2402.0950
SCICited SCIpublications:400.5420
Non-locally SCIcited SCIpublications:400.5420
Citations:12408.1980
Non-local citations:11707.7460
SCICitations:12408.1980
Non-local SCIcitations:7105.2450
Impact~1991:4.4704.210
Averaged impact:0.09704.210
SCIaveraged impact:0.50501.0420
Citational effectivity:4.27602.440
Non-local citational effectivity:4.17902.3980
SCIcitational effectivity:2.95802.0950
Non-local SCIcitational effectivity:2.95802.0950
Publications, n:6.435000
SCIPublications, n:5.857000
Cited publications, n:6.345000
Non-locally cited publications, n:6.393000
Cited SCIpublications, n:6000
Non-locally cited SCIpublications, n:6000
SCICited publications, n:6.375000
Non-locally SCIcited publications, n:6.375000
SCICited SCIpublications, n:6000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:6000
z-index:6000