Publication

APHA-code P1796
Authors Arl't R.,  Gromov K. Ya.,  Zaitseva N. G.,  Kalinnikov V. G.,  Kratsik B.,  Muziol' G.,  Raiko V. I.,  Fényes T.
Title REZUL'TATY ISSLEDOVANNII IZOTOPOV, UDALENNYKH OT POLOSY BETA-STABIL'NOSTI. ITOGI RABOT PO PROGPAMME YASNAPP V LYAP, OIYAI.
Megjelenés helye Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra 5 (1974) 843
Impact factor 0.000
Megnézem   Hivatkozások (4)